Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
(j.t.: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126; ze zm.) inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania właściwą terenowo jednostkę Państwowej Straży Pożarnej.

Na życzenie klienta firma ABC-poż. dokona wcześniejszych oględzin obiektu, sprawdzi lub pomoże przygotować wymaganą przez Państwową Straż Pożarną dokumentację, oraz kompleksowo wyposaży obiekt w niezbędny wymagany przepisami sprzęt gaśniczy, oznakowanie znakami ewakuacji i znakami ochrony przeciwpożarowej.