Obowiązujące w Polsce przepisy zobowiązują właścicieli lub administratorów obiektów użyteczności publicznej, do określenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Zasady te określa się w specjalnym (ok. 30 – 40 stronicowym) dokumencie o nazwie Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, który oprócz określenia zasad postępowania pracowników w przypadku zagrożenia, uwzględnia szczegółowo charakterystykę danego obiektu, jego przeznaczenie, stopień bezpieczeństwa przebywających w nim ludzi, podstawowe zasady prewencji przeciwpożarowej, itp.

Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego nie należy mylić z planszowymi Instrukcjami postępowania na wypadek powstania pożaru, jakie zgodnie z odrębnymi przepisami muszą być rozmieszczone w widocznych miejscach obiektu.

Firma ABC-poż. dysponuje specjalistami, którzy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego opracują zgodnie z Ramowymi Wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, uwzględniając jednocześnie aktualnie obowiązujące przepisy przeciwpożarowe. Jeżeli Państwa obiekt jest obiektem o charakterze specjalnym, na życzenie dysponujemy również specjalistami posiadającymi dopuszczenie do informacji niejawnych (certyfikat bezpieczeństwa wydany na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Dz.U nr 11 poz. 95)